Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Søren Nielsen (Greve) 1830 — 1891

Indhold

Søren Nielsen, som siden fik tilnavnet Greve, blev født i et fæstehus på Hevringholms Mark i Vivild sogn den 2’ aug. 1830, som søn af bønderfolkene Niels Sørensen (Greve) og hustru Kirsten Andersdatter. Han blev tilsyneladende ikke døbt i Vivild. Sognets præst skrev i kirkebogen ved hans fødsel under anmærkninger ”Barnet flyttet og ingen har kunne give oplysning”.

 

Da Søren konfirmeredes 14½ år gammel den 30’ marts 1845 var familien boende i nabosognet Fjellerup, hvor faderen var gårdfæster i Hedegård. Om familien var flyttet hertil lige efter Sørens fødsel, vides ikke, men han blev ikke døbt i Fjellerup kirke, eller det er i hvert fald ikke noteret i Fjellerup sogns kirkebog.

 

Efter sin konfirmation tjente Søren den første tid hjemme hos forældrene. Man kan herefter kun formode, at Søren siden tjente i Fjellerup og Glesborg sogne, idet han ikke er noteret i sognenes afgang– og tilgangslister.

I forsommeren 1851 har han måske haft fæste i Laen ved Glesborg, nærmere bestemt ved selvejergårdmand Rasmus Sørensen Gissels enke, Maren Marie Christophersdatter Riis. En ting er i hvert fald helt sikkert, Rasmus Gissels 18 årige datter Christophine, som opholdt sig hjemme i Laen på dette tidspunkt, krydsede Sørens vej i foråret 1851.

Den 21’ feb. 1852 nedkom Christophine nemlig med sønnen, Rasmus, hvor tjenestekarl Søren Nielsen på 1. By Mark i Fjellerup blev udlagt som barnefader. Søren, som nu var blevet 21 år, og Christophine har nok ikke efter enkefru Riis’s mening været klar til ægteskab. Der skulle gå to år og yderligere et barn i vente førend de to måtte få hinanden.

Børnene;

 

som alle blev født på gården i Laen. De blev døbt med navnene Sørensen Gissel, på nær de to yngste, hvoraf Carl i 1906 fik tilføjet Gissel. Som børn brugte de ikke navnet Gissel. I skolen står de oftest under navnet Greve, og ved deres konfirmationer og vielser under navnet Sørensen. Det er først i deres voksenliv Gissel navnet blev brugt.

 

 

Rasmus Sørensen Gissel, f. 21’ feb. 1852, d. 7’ jan. 1858 samme sted.

 

Kirsten Marie Sørensen Gissel, f. 14’ juni 1854, d. 28’ juni 1856 samme sted.

 

Søren Sørensen Gissel, f. 1856, d. 1941 i Grenå, g. 1879 i Glesborg kirke med Maren Nielsen, f. 1854 i Hedegård, Glesborg sogn, d. 1912 på Grenå Amtssygehus.

 

Kirsten Marie Sørensen Gissel, f. 1857, d. 1945 i Grenå, g. 1883 i Grenå kirke med Rasmus Jensen, f. 1849 i Allelev, Lyngby sogn, d. 1911 i Grenå.

 

Ane Sophie Sørensen Gissel, f. 1859, d. 1943 på Gjellerupvej, Åby sogn, Hasle Herred, Århus Amt, g. med Jens Andreas Larsen Gram, f. 1854 i Haderup, Hundslund sogn, Hads Herred, Århus Amt.

 

Maren Marie Sørensen Gissel, f. 24’ nov. 1860, d. 2’ dec. 1863 samme sted.

 

Rasmus Sørensen Gissel, f. 1862, d. 1935 på Skoffergårdenes mark, Koed sogn, g. 1888 i Lading kirke, Sabro Herred, Århus Amt med Kirsten Marie Jensen, f. 1858 i Skjoldelev, Lading sogn, d. 1939 på Skoffergårdenes mark.

 

Niels Sørensen Gissel, f. 17’ juni 1864, d. 22’ okt. 1877 på Skoffergårdenes mark.

 

Maren Marie Sørensen Gissel, f. 1866, d. 1942 i Auning, g. 1888 i Koed kirke med Christen Nielsen Kroer, f. 1863 i Kærende, Koed sogn, d. 1934 i Nimtofte.

 

Inger Sørensen Gissel, f. 17’ aug. 1867, d. 12’ maj 1873 samme sted.

 

Ane Marie Sørensen Gissel, f. 1869, d. 1955 i Grenå, ugift.

 

Ane Cathrine Sørensen, f. 1’ aug. 1871, d. 6’ okt. 1874 samme sted.

 

Carl Sørensen Gissel, f. 1874, d. 1955 på Stephans — Hjemmet i Sct. Pauls sogn, Århus, g. 1903 på Århus Rådhus med Helene Herman Jensen, f. 1877 på Solbjerg mark, Tiset sogn, Ning Herred, Århus Amt.

 

 

 

 

 

Både Søren og Christophine havde tjeneste hos forpagter Schou på ”Østergaard”, da de efter en kort forlovelse blev gift i Glesborg kirke lørdag den 8’ marts 1854 med Sørens bror, husmand Frantz Nielsen i Hedegård og Christophines fasters mand, gårdmand Søren Schou på Laen mark, som forlovere.

 

 

         

På billedet ses Søren Andersen Schou, der var gift med Christophines faster,  Ane Cathrine Sørensdatter Gissel.

Parret drev Sørens fødegård ”Tofthøjgaard” på Laen mark som 2. generation. I dag drives den af parrets tipoldebarn, som 6. generation.

Christophine Gissel, som tilsyneladende blev kaldt Fine, var blevet født i Laen, Glesborg sogn den 6’ juli 1832, som datter af før nævnte Rasmus Sørensen Gissel og hustru Maren Marie Christophersdatter Riis, og døbt i Glesborg kirke den 9’ sept., hvor fadderne var farfarens og mormoderens søster Ane Katrine Rasmusdatter i Glesborg og hendes mand

 

 

 

 

 

 

sognefoged Severin Jensen, smed Rasmus Andersens hustru Ane Marie Sørensdatter af Laen, førnævnte Søren Andersen Schou og morbroderen Rasmus Riis der på dette tidspunkt tjente i Rimsø.

 

 

Meget gode religionskundskaber og hæderlig opførsel, skrev præsten om Christophine, da hun konfirmeredes i Fjellerup kirke den første søndag efter påske den 11’ april 1847.

Efter giftermålet boede parret hos Christophines mor på gården i Laen, som med stor sandsynlighed hed ”Nygaard”. Søren blev i første omgang avlsbestyrer, hvad han tilsyneladende klarede ganske godt.

Den 18’ juni 1862 fik Søren og Christophine nemlig skøde på gården, som 3. generation, idet Christophines farfar, Søren Rasmussen Gissel fæstede gården lige i starten af 1800 — tallet. Gården var da beliggende i Laen by, men siden flyttede ud på marken i et område, som kaldes Lunden.

Christophines mor og hendes 81 årige mormor, Anna Marie Rasmusdatter Fog blev herefter boende på aftægt. 3½ år efter døde moderen, 59 år gammel. Mormoderen, Anna Marie Fog overlevede datteren med tre år. Hun døde i okt. 1868, 87 år gammel.

 

 

På billedet ses gården i Laen i 1950erne.

 

 

 

I 1968 brændte staldbygningerne, som blev genopbygget, men ikke på samme sted.

 

 

 

Der fortælles at tjørnebuskene, som ses bag gården, menes at være den gamle hæk, men fra hvornår, vides ikke.

 

 

 

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

Søren og Christophine drev gården frem til 1877, hvor de mageskiftede med Laurs Pedersen fra Skoffergårdenes mark i Koed sogn ved Nimtofte. Hvordan de havde fået kontakt til Laurs Pedersen, vides ikke.

Gården gik derved ud af slægten, men ca. 60 år senere kom den i slægtens eje igen, blot en anden gren.

Ovenfornævnte Søren Rasmussen Gissels tipoldebarn, Jens Christensen Brøbechs hustru, Kathrine født Rasmussen købte gården, et par år efter hun var blevet enke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skøde

 

Underskrevne Laurs Pedersen gør vitterligt at

have – i overensstemmelse med den mellem Søren Nielsen

Greve, forhen af Laen, og mig, under 24. marts dette aar,

oprettede mageskifteskøde, hvor en af mig bekostet

genpart vedhæftes nærværende skøder og afhænder til

bemeldte Søren Nielsen Greve den mig efter skøde

af 20. jan. 1866 – tinglyst 30. s. aar – tilhørende ejendom,

Matr. Nr. 6c af Kærende, Koed by, Skoffergaards mark,

med bygninger og indbo.

                             Af Hartkorn 0 – 1 – 2 – ¾, gl. skat 3 kr. 32 øre.

 

Da Søren Nielsen Greve i dag meddelt

mig skøde paa Matr. Nr. 11a i Laen – hvorved

vort mellemværende i anledning af mageskiftet er

*…… meddeles ham herved skøde paa ovennævnte                   

ejendom, Matr. Nr. 6c af Kærende paa de i                                        

mageskiftecontracten ommeldte vilkaar.

 

Den herved afhændede ejendom er ansat til

værdi 6000 kr., medens ejendommen Matr. Nr.

11a i Laen er sat til 13100 kroner.

 

                                    Under min haand vidne(fast?)

 

                                                          Skrevet … i Grenaa d. 4. juli 1877

 

                                               Til vitterlighed

                                    Frederik …              Laurs Pedersen

*afgjort?

  afsluttet?

Genpart  

 

af Mageskiftekontrakt, oprettet mellem Gaard-

ejer Søren Nielsen Greve i Laen og husejer Laurs

Pedersen af Skoffergaards Mark.

 

Underskrevne Søren Nielsen ogsaa kaldet Greve,

mageskifter og afhænder til Laurs Pedersen

den mig efter Skøde af 18. Juni 1862, tinglyst

30. s. m., tilhørende gaard, Matr. Nr. 11a af Laen

By, Glæsborg sogn, med bygninger og Jorder

af Hartkorn  2 td  5 Skp  2 Fkr  2¼ Alb, Gammel

Skat 38 Kroner 60 Øre.

 

Derimod mageskifter og afhænder jeg Laurs Pedersen

til Søren Nielsen Greve den mig efter skøde

af 20. Januar 1866, tinglyst 30. s. m. tilhørende

Ejendom, Matr. Nr. 6c af Kærende, Koed sogn,

Skoffergaards Mark, med bygninger og Jorder af

Hartkorn 1 Skp 2 Fkr ¾ Alb, og Gammel Skat 3 Kr. 39 Øre.

 

 Vilkaarene for Mageskiftet ere følgende:

 

1.    Ejendommene modtages gensidigt den 10. April først

       kommende i den stand, de for tiden befindes,

       med Beholdning af Gødning og Fourage, hvoraf

       intet maa skilles fra Ejendommene.

 

2.    Med Ejendommen i Laen følger 4 Køer, en Kvie og

       en vogn, der er forevist Laurs Pedersen, og med

       Ejendommen paa Skoffergaards Mark følger 2 Køer

       og en Kvie, der er forevist Søren Nielsen Greve.

 

3.    Skatter og Afgifter betaler enhver af Kontrahenterne

       for sin tilkøbte Ejendoms Vedkommende fra

       1ste April d. a., hvoraf følger, at første Halvaars

       Skatter til Amtstuen deles til Udreddes af

       Kontrahenterne, hvor med en lige Andel.

 

4.    Ved Deklaration af 9. Oktober 1862, tinglyst

       20. S. M. har Søren Nielsen Greve med flere

       paataget sig forpligtelsen med hensyn til

       Udlægning og Vedligeholdelse af 2 Engveje, og ved

       Kontrakt af 20. April 1876, tinglæst 24. s. m., er

       af Ejendommen i Laen til Jens Laursen Fi-

       scher bortlejet et stykke Kærjord med Ret for

       Lejeren til at erholde det lejede tilskødt.

 

5.    Jens Mortensen har for sin og hustru Margrethe

       Riises Levetid fastholdt sig fri og udelukke…

       Afbenyttelse af 2 Bygninger paa Ejendommen

       paa Skoffergaardens Mark, tillige med et Grund

       stykke 24 favne bredt fra Øst til Vest i nordre

       Ende, 32 favne langt fra Syd til Nord i venstre Side,  

       x) 37 favne bredt fra Øst til Vest i Søndre Ende og

            54 favne langt fra Syd til Nord i Østre Side. (x

       og ligeledes har han forbeholdt sig paa samme Maade

       af tørvekæret i den søndre Side af Marken et Stykke

       af bredde 10 Favne og af Længde 17 favne, til Af-

       benyttelse tillige med Sætteplads paa den tilgræns-

       ende Agermark, 7 favne i Længde og 7 favne i

       Bredde, saavelsom fornøden Vej mellem Hus og

       Tørvemose, hvor Ejeren anviser samme, samt

       Vej til og fra Huset. Bemeldte Jens Mortensen

       har derhos forbeholdt sig fornødent Leer til

       Bygningernes Vedligeholdelse, af nævnte Ejendom

       saavelsom Ret til at tage Vand af Lergraven.

 

6.    Ejendommen i Laen overtager Laurs Pedersen

       mod den deri prioriteret Gæld til Kreditfor-

       eningen af jyske Land ejendoms’ besiddere, efter

       en af Søren Nielsen Greve for 5600 Kroner Ud-

       stedt Panteobligation, forrenter Gælden fra

       11. Juni d. a. saaledes at han allerede i denne

       Termin vil have at indbetale Renter m. v.

       for Halvaaret fra 11. Juni til 11. December d. a.

       og indfrier Summen efter Overenskomst

       mod Kreditor, uden Ansvar for Søren Nielsen Greve.

 

7.    Ejendommen paa Skoffergaards Mark overtager

       Søren Nielsen Greve uden Gæld.

 

8.    Endvidere til svarer Laurs Pedersen en Bytte-

       sum til Søren Nielsen Greve af 1500 Kroner,

       skriver Et Tusinde og Fem Hundrede Kroner,

       hvoraf i dag er betalt 200 Kroner, og senest i først

       kommende 11. Juni Termin betales 800 Kroner

       uden Renter, medens Resten 500 Kroner beta-

       les i først Kommende 11. December Termin til-

       ligemed et halvt Aars Renter 10 Kroner.

 

9.    U… Mageskiftebreve meddeler i 11. December

       Termin d. A. – Omkostningerne til nuværende

       Kontrakt og begge Mageskiftebreve, med

       Stampepapir, Tinglæsning …betale Kontrah-

       henterne hver med Halvdelen. Omkostninger-

       ne ved Ordningen af Prioriteten til Kredit

       foreningen betaler Laurs Pedersen.

 

Til Bekræftelse under vore Hænder videsfast,

Ejendommen i Laen ansættes til en Værdi af

13100 Kroner, medens Ejendommen paa Skof-

fergaards Mark ansættes til Værdi 6000 Kroner.

      

                                        Skrevet i Grenaa, den 24. Marts 1877

       Søren Nielsen Greve      Laurs Pedersen

 

                             Til Vitterlighed

                  L. J. Lunøe              Mikkel Jensen

 

Genpartens Rigtighed bekræftes

 

                                                                             p. t. Grenaa d. 4. Juli 1877

                                                                  Laurs Pedersen

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x) Tilføjet i dokumentet

 

           I henhold til forelagte dødsattest

       beder den Jens Mortensen og hustru Margrethe

       Riise ved foregaaende Kontrakt: Post 5

       forbeholden ret til afbenyttelsen af bygning

       et Jordstyk samt ret til Tørveskjær nu er

       aflyst i Retten og udslettet af Pantebogen.

 

                                                                  Grenaa

                                                                                        ……

 

                                                                                        H. West

 

                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

I Henhold til foranstaaende Dødsattester

beder de i nærværende Mageskiftekontrakter Post 5

ovenmeldte Reservationer m. v. til Fordel for Jens

Mortensen og hustru aflæst i retten og udslettet af Pantebogen.

 

                                                                  Grenaa, den 8. Marts 1890

 

                                                                                        P. V. V.

                                                                                        R…

 

 

Læst paa Rougsø, Sønderhald

og Østerlisbjerg Herreders Thing

den 11. Marts 1890 og indført i

Skjøde- og Pantebogen Nr. 88 fol. 73

 

                                                                       Dødsattest forevist

Nævnte Jens Mortensen og hustru Margrethe Madsdatter Riise har ingen forbindelse til Søren og Christophine, så vidt vides. Margrethe Riise døde før mageskiftet den 24’ april 1875, 82 år gammel og Jens Mortensen døde, som ”Fattiglem af Kjærende Mark” den 5’ maj 1882, ligeledes 82 år gammel.

Efterfølgende ses en afskrift af skødet mellem Søren Greve og Laurs Pedersen samt genparten af mageskiftekontrakten.

Gårdens ejere fra omkring 1803:

 

Søren Rasmussen Gissel og Anna Marie Rasmusdatter Fog til omkring 1840

Rasmus Sørensen Gissel og Maren Marie Christophersdatter Riis til 1862

Søren Nielsen (Greve) og Christophine Gissel til 1877

Laurs Pedersen og Ane Madsen til 1894

Mads Laursen og Mette Marie Therkildsen til samme år (1894)

Holger og Karen Laursen til 1938

Enke Kathrine Brøbech til 1963

Christen og Ester Brøbech til 1983

Hans Kristensen

 

På billedet ses ovenfornævnte bager ved Selkær Mølle, Kastbjerg sogn ved Glesborg

Jens Christensen Brøbech, der døde i 1936,

49 år gammel, og hustru Kathrine Rasmussen, da de blev gift i Rimsø kirke den 3’ juni 1922.

Efter 12 år på gården var alderen ved at sætte sine spor på Søren og han besluttede derfor, at overdrage gården til sønnen Rasmus, der havde boet på gården siden sin vielse i nov. 1888 med Kirsten Marie fra Skjoldelev.

 

 

Den 14’ sept. 1889 afstod han gården, som ses på billedet, ved skøde til Rasmus.

 

 

Christophine og Søren flyttede ind i aftægtsboligen, som bestod af et værelse i den ene ende af stuehuset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 år blev Søren, han døde den 16’ jan. 1891. Om dåbsattesten har været gået tabt, og en ny ikke kunne anskaffes eller Christophine og børnene ikke helt viste, hvornår han var født, eller præsten bare har regnet forkert, vides ikke, men i kirkebogen står der, at Søren blev 59 år gammel.

 

 

Nedenfor ses en kopi fra Koed sogns kirkebog.

Årstallet 1891 er ikke med, idet det står øverst på siden, og Søren står som nr. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herefter blev Christophine måske boende en tid på gården, hvor længe vides ikke, men i feb. 1901 og 1906 står hun som aftægtskone ved datteren , Sofie og hendes mand, købmand Andreas Gram i Åby ved Århus.

I 1911 var hun boende, eller som der står i folketællingen ”Logerende ”, ved sønnen og svigerdatteren Carl og Helene Gissel i Skejby.

 

I 1916 var Christophine igen boende på gården i Skoffergårdene, hvor hun sandsynligvis døde af alderdom ca. tre uger efter sin 85 års fødselsdag den 29’ juli 1917. Den 4’ aug. blev Christophine begravet ved Søren på Koed kirkegård.